The Grazing Dutchies

Algemene voorwaarden

The Grazing Dutchies stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van haar klanten.

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden

1a Deze Algemene voorwaarden, hierna de Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door The Grazing Dutchies.

1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan The Grazing Dutchies opdracht geeft tot het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.

1c De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.

1d Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1e Op overeenkomsten aangegaan door The Grazing Dutchies zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

2a Alle aanbiedingen van The Grazing Dutchies zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.

2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per email) door of op bevoegde wijze namens The Grazing Dutchies van een opdracht, dan wel zodra The Grazing Dutchies is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 3: Prijzen

3a Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen, accijnsverhogingen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is The Grazing Dutchies gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4: Annuleringen

4a Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren tot uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. In het geval van annulering nadien is opdrachtgever en een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van The Grazing Dutchies in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.

    • Binnen 1 week voor en op de dage(en) van uitvoering 100%
    • 4 weken tot 1 week voor de dag(en) van uitvoering 50%


Artikel 5: Termijnen van levering

5a Hoewel The Grazing Dutchies zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor The Grazing Dutchies de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6: Betaling

6a De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover The Grazing Dutchies.

6b Voor de Grazing table en runner dient er 50% van de door de opdrachtgever en door The Grazing Dutchies overeengekomen prijs te zijn ontvangen binnen 7 dagen na ontvangst van de offerte. Pas na ontvangst van de aanbetaling zal tot uitvoering van de opdracht worden overgegaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 2 dagen voor uitvoering van de opdracht door The Grazing Dutchies te zijn ontvangen, tenzij anders is afgesproken.

6c Voor de Grazing platters en Grazing boxen dient het overeengekomen bedrag volledig door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontvangst van de offerte te zijn ontvangen, tenzij anders is afgesproken.

Het IBAN nummer van The Grazing Dutchies is NL81BUNQ2041704756 t.n.v. The Grazing Dutchies.

6d Opdrachtgever is gehouden facturen van The Grazing Dutchies te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 14 dagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behouden wij ons het  recht om de door ons gemaakte kosten op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7a The Grazing Dutchies is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:

  • overmacht, zoals hierna nader is omschreven;
  • daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
  • ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;
  • handelingen of nalatigheid van The Grazing Dutchies, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.

7b The Grazing Dutchies is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d.

7c The Grazing Dutchies is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

7d The Grazing Dutchies is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die The Grazing Dutchies onder zich heeft.

7e De aansprakelijkheid van The Grazing Dutchies is in alle gevallen beperkt tot het daadwerkelijk door de contractspartij betaalde of te betalen factuurbedrag van de overeenkomst, althans tot het bedrag dat door een verzekering van The Grazing Dutchies wordt uitgekeerd.

Artikel 8: Ontbinding

8a Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met The Grazing Dutchies gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft The Grazing Dutchies het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van The Grazing Dutchies, zonder dat The Grazing Dutchies tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke The Grazing Dutchies ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 9: Uitbesteding werk aan derden

9a The Grazing Dutchies is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door The Grazing Dutchies aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door The Grazing Dutchies met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 10: Diensten op locatie

10a Ingeval The Grazing Dutchies diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is – om niet ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering, telecommunicatie- en kopieervoorzieningen en gebruik van postfaciliteiten. Tevens stelt opdrachtgever aan opdrachtnemer om niet ter beschikking het gebruik van de arbo technische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBO voorzieningen.

10b Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 10a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.

10c Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.

10d Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door The Grazing Dutchies te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11: Overmacht

11a Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto’s, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van The Grazing Dutchies.

Artikel 12: Geschillen en toepasselijk recht

12a Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal The Grazing Dutchies en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.

Scroll to Top